Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT báo cáo trong HTTT báo cáo quốc gia (Phiên bản 1⋅0)