Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”