Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/10/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo"

Các ý kiến đóng góp

Để xem chi tiết toàn văn nội dung dự thảo Thông tư, vui lòng bấm vào đây.