Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 22/10/2019

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Tích hợp hệ thống, Cục Tin học hóa"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TIN HỌC HÓA
––––––––––––
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
 
Hà Nội, ngày        tháng năm 2019
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
 
Phòng Tích hợp hệ thống – Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
 
I.SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
1.     Đặc điểm, tình hình:
1.1. Quá trình thành lập
- Địa điểm trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà Cục Viễn Thông, số 68 Dương Đình Nghệ - Yên Hòa- Cầu Giấy – Hà Nội;
Phòng Tích hợp hệ thống (THHT) nguyên là Phòng Hệ thống thông tin, đơn vị trực thuộc Cục Tin học hóa (trước đây là Cục Ứng dụng CNTT), được thành lập theo Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng CNTT.
Thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa và Quyết định số 149/QĐ-THH ngày 08/10/2018 của Cục trưởng Cục Tin học hóa, Phòng Hệ thống thông tinđược đổi tên thành Phòng Tích hợp hệ thống và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hệ thống thông tin được quy định tại Quyết định 158/QĐ-THH ngày 06/8/2015 của Cục trưởng Cục Tin học hóa;
- Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các nhân viên.
- Đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán bộ của Phòng có trình độ chuyên môn cao, trong đó có 04 cán bộ trình độ thạc sỹ, còn lại là trình độ đại học ;
- Về tổ chức Đảng: Phòng có 4 cán bộ là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 3;
- Về tổ chức đoàn thể: 100% các cán bộ tham gia tổ chức Công đoàn Cục, và thành lập Tổ công đoàn Phòng Tích hợp hệ thống.
.....
.....
.....
Nội dung chi tiết xem tại đây.