Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/02/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử"

Các ý kiến đóng góp

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /2019/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày       tháng       năm 2019
DỰ THẢO
 
 
THÔNG TƯ
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất
 sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử
 
   

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;
Căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26/5/1981 của Hội đồng Chính phủ về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật;
 Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuấ báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử.
Điều 2. Phạm vi định mức
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, trang thông tin điện tử ban hành kèm theo Thông tư này quy định các mức hao phí trực tiếp tối đa trong hoạt động báo in, tạp chí in (sau đây gọi chung là báo in), báo điện tử, trang thông tin điện tử; bao gồm:
a) Hao phí về nhân công trực tiếp tác nghiệp hoạt động báo chí trong phạm vi tỉnh, thành phố mà cơ quan báo chí đóng trụ sở, mở Văn phòng địa diện, Văn phòng thường trú;
b) Hao phí về máy móc thiết bị (bao gồm máy móc, thiết bị dùng chung);
c) Hao phí về vật liệu sử dụng trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử trong sản xuất sản phẩm báo chí cho đến khi sản phẩm báo chí đủ điều kiện để phát hành (đối với báo in) hoặc đăng tải lên báo điện tử, trang thông tin điện tử.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử ban hành kèm theo Thông tư này chưa bao gồm:
a) Hao phí về thời gian di chuyển của Người làm công tác báo chí ra ngoài địa bản tỉnh, thành phố mà cơ quan báo chí đóng trụ sở hoặc mở văn phòng đại diện, văn phòng thường trú;
b) Hao phí về thời gian di chuyển của Người làm công tác báo chí từ Việt Nam ra nước ngoài để tác nghiệp mà tại quốc gia đó cơ quan báo chí không đặt Văn phòng đại diện, Văn phòng thường trú.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức sản xuất báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử;
b) Các cơ quan báo chí được giao dự toán ngân sách nhà nước để sản xuất báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử;
c) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 4. Sử dụng định mức trong quản lý hoạt động sản xuất báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tại các Bộ, Ngành, địa phương
1. Căn cứ định mức hao phí tối đa trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử và hướng dẫn áp dụng ban hành kèm theo Thông tư này, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quy định các định mức cụ thể trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành, lĩnh vực, địa phương nhưng không vượt quá mức định mức hao phí tối đa.
2. Đối với hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công do cấp có thẩm quyền ở Trung ương ban hành nhưng chưa được ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư này, cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức và báo cáo cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành hoặc chấp thuận để cơ quan chủ quản ban hành.
          3. Việc sử dụng định mức cụ thể trong công tác lập dự toán, đơn giá sản xuất báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử thực hiện theo hướng dẫn tại Phần I của định mức kinh tế- kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.
 Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày      tháng       năm  
2. Căn cứ định mức kinh tế- kỹ thuật và hướng dẫn áp dụng ban hành tại Thông tư này, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương có trách nhiệm triển khai áp dụng định mức kinh tế- kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể về hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử trong Ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:                                        
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
 * Dự thảo Định mức xem tại đây.