Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 20/02/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam"

Các ý kiến đóng góp

Để xem toàn văn dự thảo Nghị định, bấm vào đây.