Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của CPĐT"

Các ý kiến đóng góp

Các dự thảo bao gồm:

- Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương, xem tại đây.
 
- Thuyết minh Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử, xem tại đây.
 
- Tờ trình Thủ tướngQuyết định của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương, xem tại đây.