Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/02/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các HTTT báo cáo trong HTTT báo cáo quốc gia (Phiên bản 1⋅0)"

Các ý kiến đóng góp

- Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, xem tại đây.

- Phụ lục hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước (Phiên bản 1.0), xem tại đây.