Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 27/04/2017

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 1126

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
02/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
01/VBHN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Văn bản hợp nhất Viễn thông Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
02/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
05/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
17/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2017
01/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm 16/02/2017
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017
08/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Báo chí, Xuất bản Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí 08/02/2017
02/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Viễn thông, CNTT, điện tử Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017