Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 09/12/2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG, BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ

Văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng, Bộ và cơ quan ngang Bộ

12/03/2013 08:38 SA Xem cỡ chữ

STT Số Văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT Về việc hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 12/12/2012
2 2660/BNN-TCCB về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 21/08/2012
3 1957/QĐ-BNN-TCCB về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ một số thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 16/08/2012
4 3639/QĐ-UBND Quyết định 3639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MInh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020” 16/07/2012
5 874/QĐ-BNN-TCCB về việc giao trường chủ trì và thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 20/06/2012
6 2106/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012 4/5/2012
7 578/BNN-TCCB Công văn 578/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 12/3/2012
8 1582/QĐ-LĐTBXH ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 2/12/2011
9 1745/QĐ-BNN-TCCB về việc thay đổi thành viên Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 10/11/2011
10 4728/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại cuộc họp xây dựng Đề án đào tạo nghề Nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020 19/09/2011
11 851/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 4 của Dự án “Đào tạo nghềtheo nhu cầu giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long” 14/07/2011
12 388/QĐ-LĐTBXH Quy chế quản lý thực hiện Dự án "Đào tạo nghề theo nhu cầu nhằm giảm nghèo tại Đồng bằng sông Cửu Long" 29/03/2011
13 713/LĐTBXH-TCDN về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 15/03/2011
14 557/QĐ-BCĐTW Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 3/12/2010
15 2780/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Dự án “Thí điểm mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại 11 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới” 20/10/2010
16 4808/BGDĐT-GDTX Công văn 4808/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các Trung tâm Giáo dục thường xuyên 13/08/2010
17 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2010
18 239/QĐ-BNV Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" 23/03/2010
19 664/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 9/3/2010

 

Lượt truy cập: 1730

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )