Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam