Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 13/07/2020

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông