Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử