Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021

Dự thảo Thông tư “Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”