Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 08/12/2021

Tóm tắt quá trình cống hiến lâu dài của ông Phạm Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại