Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/09/2021

Lấy ý kiến về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc "Ông Ngô Quang Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày     tháng  5  năm 2016
 
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC

 I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

-  Họ tên: Ngô Quang Huy
- Sinh ngày, tháng, năm: 12/10/1977                 Giới tính: Nam
- Quê quán: Xã Tiến Hòa, Duy Tiên, Hà Nam
- Trú quán: 28 Quán Thánh, Ba Đình Hà Nội
- Đơn vị công tác: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
Giai đoạn 2009 – 6/2015 : Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống
Giai đoạn 6/2015 đến nay: Phó Giám đốc, Chi ủy viên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Công nghệ thông tin
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Trong giai đoạn công tác từ năm 2009 đến năm 2015 tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Trung tâm, cá nhân tôi đã nỗ lực cùng tập thể phòng Kỹ thuật hệ thống và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập thể phòng Kỹ thuật hệ thống và Trung tâm VNCERT trong giai đoạn đã được khen thưởng và đạt một số danh hiệu tiêu biểu như:
- Phòng Kỹ thuật hệ thống 3 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông (2013-2015); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2014 và Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013.
- Trung tâm VNCERT: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về việc lập thành tích trong công tác tổ chức thành công diễn tập xử lý sự cố an toàn thông tin quốc tế ACID 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010 và năm 2013.
 
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm VNCERT và sự hỗ trợ của các Cán bộ, viên chức trong Trung tâm, tôi luôn cố gắng và hoàn thành tốt các công việc được giao. Dưới đây là một số công việc chính được giao thực hiện và các thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2009-2015.
Nhiệm vụ công tác chuyên môn được phân công giai đoạn 2010-6/2015:
   Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống, được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hệ thống giám sát an toàn mạng Internet quốc gia và một số cơ quan nhà nước quan trọng.
- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy trình và các vấn đề liên quan tới đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin.
- Tư vấn, hỗ trợ, triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước quan trọng.
- Nghiên cứu và triển khai tích hợp các hệ thống thông tin, hệ thống đảm bảo ATTT. Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai các dự án thiết lập các hệ thống thông tin có độ an toàn cao.
- Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin; Tổ chức đánh giá, kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thông tin. Tổ chức đánh giá các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá ATTT.
- Chủ trì nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu an toàn.
- Quản lý và vận hành phòng thí nghiệm mạng và các máy chủ phục vụ công tác nghiên cứu.
- Tham gia xây dựng chính sách đảm bảo ATTT, xây dựng tài liệu hướng dẫn và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn ATTT và tích hợp hệ thống.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chiến lược, quy hoạch, chính sách liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin;
- Nghiên cứu các biện pháp phòng tránh, khắc phục và xử lý an toàn mạng Internet;
- Nghiên cứu tiếp thu, cải tiến và phổ biến các công cụ đảm bảo an toàn thông tin; Nghiên cứu phát triển các giải pháp kỹ thuật và công nghệ riêng của Việt Nam về an toàn thông tin;
- Nghiên cứu phân tích điểm yếu về lỗi bảo mật của hệ thống mạng máy tính, phân tích mã nguồn các phần mềm độc hại và kỹ thuật tấn công mạng Internet, làm báo cáo và công bố kịp thời;
- Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng có độ an toàn cao cung cấp cho nhà nước và xã hội;
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ thuật, công nghệ và giải pháp an toàn thông tin;
Tham gia cung cấp các dịch vụ về đảm bảo ATTT và thực hiện các công việc khác do Giám đốc Trung tâm VNCERT giao.
Nhiệm vụ công tác chuyên môn được phân công giai đoạn 6/2015 đến nay :
Phó giám đốc Trung tâm VNCERT, giúp Giám đốc chỉ đạo các lĩnh vực sau đây:
-  Giám sát an toàn thông tin cho các cơ quan trọng yếu của Đảng và Chính phủ.
- Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, phân tích mã độc, phần mềm độc hại, mạng máy tính ma (botnet).
- Cảnh báo sự cố, điều tra, khảo sát, đánh giá, thống kê về ATTT.
- Xây dựng một số văn bản, chính sách, hướng dẫn về an toàn thông tin.
- Nghiên cứu xây dựng giải pháp, quy trình các vấn đề liên quan tới đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin.
- Nghiên cứu và triển khai tích hợp các hệ thống thông tin, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai các dự án thiết lập các hệ thống thông tin có độ an toàn cao.
- Quản lý và điều hành hệ thống kỹ thuật, hạ tầng mạng máy chủ của Trung tâm.
- Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư thuộc Trung tâm.
- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao.
2. Thành tích đạt được của cá nhân
Trong giai đoạn công tác từ năm 2010 đến năm 2015, tôi luôn nỗ lực, cố gắng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời luôn cố gắng rèn luyện, học hỏi. Trong giai đoạn này cá nhân tôi đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chiến sỹ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông, 3 lần nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2008-2013, 11 năm liên tục được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt được một số thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động thi đua, trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất từng thời kỳ, trong một số công trình, một đề tài hoặc gư­ơng điển hình tiên tiến xuất sắc cụ thể như sau:
2.1 Thành tích thực hiện công tác chuyên môn
Với cương vị là Phó Giám đốc Trung tâm VNCERT (từ tháng 6/2015-đến nay) và Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống trong giai đoạn 2010 – 6/2015 tôi đã trực tiếp chủ trì và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công tác chuyên môn. Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác được giao đạt năng suất, chất lư­ợng, hiệu quả cao, trong đó có một số nhiệm vụ tiêu biểu sau:
- Thành viên Tổ biên tập và Tổ thường trực xây dựng "Luật an toàn thông tin mạng" của Bộ Thông tin và truyền thông đã được trình Quốc hội thông qua và ban hành năm 2015,  là căn cứ quan trọng cho công tác bảo đảm an toàn thông tin của Việt nam.
- Thành viên tổ biên tập, chịu trách nhiệm xây dựng phần nội dung ”Quy hoạch phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020” đã được phê duyệt tại Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 13/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tham gia xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 về “Tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số”. Và Quyết định 884/QĐ-BTTTT năm 2010 về triển khai ATTT.
- Tham gia xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thông tin mạng. Hiện dự thảo các nghị định này đang được hoàn thiện để chuẩn bị xin ý kiến các đơn vị liên quan.
- Chủ trì và tham gia xây dựng 04 tiêu chuẩn quốc gia về ATTT đã được ban hành và 04 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đang trình ban hành. Đã xây dựng và phát hành tới các đơn vị chuyên trách CNTT và các Sở TTTT trên cả nước 08 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về ATTT.
- Tham gia xây dựng Kế hoạch đảm bảo An toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020. Hiện dự thảo Kế hoạch đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ xem xét chuẩn bị phê duyệt ban hành.
- Chủ trì xây dựng Đề án giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia. Hiện nay dự thảo Đề án đang được hoàn thiện để xin ý kiến các đơn vị liên quan, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.
- Tham gia xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng. Hiện dự thảo Thông tư đang được xin ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện chuẩn bị trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành.
+Tham gia xây dựng dự thảo thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật: Định mức hoạt động giám sát an toàn thông tin mạng; Định mức hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Định mức hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Định mức hoạt động huấn luyện, diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.
- Chỉ đạo, điều hành trực tiếp bộ phận vận hành hệ thống Giám sát an toàn mạng Internet quốc gia, mặc dù đội ngũ chỉ có năm chuyên viên nhưng đã cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy tính sáng tạo, triển khai thực hiện hoạt động giám sát an toàn mạng hiệu quả, theo dõi, phát hiện lên tới trên 2 triệu sự kiện mỗi tháng, cảnh báo kịp thời nhiều đợt tấn công, hỗ trợ các đơn vị bảo vệ an toàn tuyệt đối tại trên 20 đơn vị với trên 40 điểm giám sát an toàn mạng. Từ năm 2012 đến nay đã thực hiện giám sát cho nhiều cơ quan tổ chức quan trọng của Đảng và Chính phủ như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành phố Hà nội, Tỉnh Long An, Tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh Quảng Ninh, Báo Đảng Cộng sản, Hội nông dân v.v.. và đặc biệt năm 2015 đã triển khai giám sát 24/7 để bảo vệ an toàn cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông trong dịp Đại hội Đảng lần thứ XII. Công tác giám sát cũng đã giúp rèn luyện xây dựng được đội ngũ chuyên gia giám sát có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế.
- Chỉ đạo Phòng Kỹ thuật hệ thống thiết kế và vận hành an toàn toàn bộ hệ thống máy chủ, hệ thống thư điện tử và hệ thống mạng của Trung tâm.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá an toàn cho 116 Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cấp Bộ và cơ quan ngang Bộ, Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương năm 2013, 2014 và 2015 phát hiện và cảnh báo nhiều lỗ hổng an toàn thông tin, góp phần đảm bảo an toàn thông tin;
- Chỉ đạo và tham gia ứng cứu hiệu quả nhiều sự cố mất an toàn thông tin nguy hiểm như :
+ Cảnh báo và ứng cứu sự cố website Việt Nam bị tấn công thay đổi giao diện diễn ra vào các dịp lễ ngày Thống nhất 30/04, Quốc Khánh 02/09, ngày giải phóng Thủ đô 10/10 các năm 2014 và 2015 và cho các cơ quan nhà nước quan trọng (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp; Trung tâm CNTT&TT - Sở TTTT Bà Rịa Vũng Tàu; Sở TTTT Lâm Đồng…);
+ Cảnh báo và báo cáo kịp thời tình hình mất an toàn mạng gia tăng sau sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an toàn an ninh mạng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở TT&TT, các đầu mối ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam.
- Tham gia “Tổ công tác liên ngành” khảo sát, đánh giá hệ thống ICS & SCADA tại các đơn vị, địa bàn trọng yếu trên cả nước.
- Phối hợp chỉ đạo diễn tập ACID 2014 “Tấn công khai thác điểm yếu Web Server” và “ Phân tích xử lý sự cố”;
- Chỉ đạo việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin liên quan đến đợt tấn công gây mất an toàn mạng trong nước;
- Tham gia ban quản lý dự án của Trung tâm trong đó có 02 dự án đã đầu tư được đánh giá đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước. Kết quả triển khai của dự án chính là các điều kiện, nhân tố mới, công cụ mới giúp Trung tâm VNCERT nói riêng và Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.
- Phối hợp và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin với các Bộ, ban ngành quan trọng như: Văn phòng Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; Bộ Công thương; Cục Tin học và Thống kê - Bộ Tài chính; Cục CNTT và Thống kê Hải quan; Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Nguyên; Vĩnh Phúc; Lào Cai; Hội Nông dân Việt Nam; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung tâm Dữ liệu Nhà nước thành phố Hà Nội, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội; Hỗ trợ CDIT của Học viện Bưu chính Viễn thông.
- Tham gia biên tập nội dung an toàn thông tin cho Sách trắng CNTT-TT các năm 2012, 2013 và 2014.
- Tham gia xây dựng và chỉ đạo áp dụng nhiều quy trình để hỗ trợ chuẩn hóa hoạt động giám sát, bảo đảm an toàn thông tin, vận hành hệ thống mạng, hạ tầng của Trung tâm VNCERT. Một số quy trình đã được cấp chứng nhận ISO 9001.
- Chủ trì nghiên cứu biên soạn, xây dựng và ban hành nhiều hướng dẫn kỹ thuật, cảnh báo, hỗ trợ xử lý sự cố liên quan đến các lỗ hổng an toàn thông tin nguy hiểm, nghiêm trọng:
+ Hướng dẫn sử dụng an toàn hòm thư điện tử công;
+ Hướng dẫn đặt và sử dụng an toàn mật khẩu;
+ Hướng dẫn phát hiện thư điện tử giả mạo;
+ Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thông tin theo công văn số 245/VNCERT-KTHT ngày 12/9/2013 của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam về việc thông báo cung cấp tài liệu hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thông tin.
+ Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo cho Quản trị hệ thống;
+ Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng Hệ điều hành Windows XP sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ.
+ Thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng của hệ điều hành Microsoft Windows thông qua giao thức RDP;
+ Thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên máy chủ Web (mã quốc tế: CVE-2012-1823);
+ Thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật BadUSB;
+ Thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ShellShock trên hệ điều hành Linux, Unix;
+ Thông báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật thư viện OpenSSL (Lỗ hổng trái tim rỉ máu - HeartBleed).
- Phối hợp chỉ đạo triển khai khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ cho 04 cán bộ tổ chức Ứng cứu sự cố Quốc gia Lào - LaoCERT trong năm 2013 và 2015.
- Tham gia đóng góp ý kiến và phối hợp xây dựng một số chính sách/nghị định/dự án lớn cho các tổ chức, cơ quan, Bộ, ban ngành có liên quan như: Góp ý chỉ đạo VNPT triển khai mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cho các cơ quan Đảng; góp ý kiến cho Thiết kế thi công dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xuất bản, in và phát hành”; góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2014; góp ý dự án “Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường” và “Dự án Xây dựng hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trường”; góp ý chiến lược phát triển viễn thông và CNTT giai đoạn 2015-2019.
- Nghiên cứu giải pháp, thiết bị an toàn thông tin quốc tế có uy tín và khả năng áp dụng tại Việt nam như: Cisco, Google, LastLine, FireEyes, Microsoft, IBM, Arcsight, Synmatec, HP v.v....
- Chỉ đạo và phối hợp với hiệp hội an toàn thông tin thực hiện khảo sát, tổng hợp và phân tích tình hình an toàn thông tin (ATTT) hàng năm của các đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ, Ban, Ngành; Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: 2012 (147 đơn vị); 2013 (165 đơn vị); 2014 (201 đơn vị). Kết quả thu được được đưa ra phân tích, nhận xét, đánh giá để đưa ra cái nhìn tổng quan về tình hình an toàn thông tin khối cơ quan nhà nước, là số liệu cơ bản nhất nhằm hoạch định chính sách/dự án/ứng dụng về mặt đảm bảo an toàn thông tin cho khối cơ quan nhà nước và phục vụ báo cáo Chính phủ.
Tham gia đoàn công tác liên ngành của Chính phủ gồm 3 Bộ đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng ATTT và góp ý kiến cho các đơn vị chủ quản thuộc nhiều Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lớn trong 2 năm 2012-2013, báo cáo Chính phủ.
Ngoài ra luôn luôn tham gia đảm bảo ATTT cho các sự kiện lớn và dịp lễ hàng năm, điển hình như: Tham gia đảm bảo ATTT mạng cho Hà Nội trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin Website Bộ Ngoại giao phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 17, đại hội LH Thanh niên toàn quốc, ĐH Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam 2010. Tham gia đảm bảo an toàn cho website Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, website Bầu cử Quốc hội khóa XIII; Hỗ trợ đảm bảo an ninh giao lưu trực tuyến với sinh viên nước ngoài do Trung ương Đoàn thanh niên tổ chức (2011). Cử đoàn chuyên gia giúp bạn Lào đảm bảo tốt ATTT Internet cho SeaGame 25 (2009) và Hội nghị ASEM 9 (2012) tại Lào...
2.2 Thành tích thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Trong thời gian từ 20010-2015, Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp bộ và sáng kiến cấp cơ sở; Nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều kết quả đề tài vào công tác bảo đảm an toàn thông tin như:
+ Chủ trì đề tài nhánh 03 thuộc đề tài cấp nhà nước KC01/06-10 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát an toàn mạng theo mô hình quản lý tập trung để bảo vệ mạng internet Việt Nam”. Đã được nghiệm thu, kết quả của đề tài đang được áp dụng hiệu quả trong công tác giám sát an toàn mạng tại Trung tâm VNCERT.
+ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về quản lý rủi ro an toàn thông tin, mã số 84-10-KHKT-TC năm 2010. Đã được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại tốt. Tiêu chuẩn về quản lý rủi ro an toàn thông tin đang hiện đang là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi và đem lại hiệu quả nhất cho công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam.
+ Chủ trì đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin hệ thống thư điện tử cho cơ quan nhà nước, mã số: 91-12-KHKT-RD năm 2012. Đã được nghiệm thu cấp Bộ.
+ Tham gia đề tài: Nghiên cứu rà soát và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về an toàn thông tin, mã số 156-12-KHKT-TC năm 2012. Đã được nghiệm thu cấp Bộ.
+ Tham gia đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chống tấn công từ chối dịch vụ phân tán giả mạo địa chỉ IP nguồn cho hệ thống máy chủ dịch vụ, mã số: 03-13-KHKT-SP năm 2013. Đã được nghiệm thu cấp Bộ.
+ Tham gia đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về an toàn thông tin "Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn mạng - Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng", mã số: 26-13-KHKT-TC năm 2013. Đã được nghiệm thu cấp Bộ.
- Tham gia xây dựng sáng kiến của Trung tâm VNCERT: Nghiên cứu, xây dựng quy trình ứng cứu sự cố Website bị tấn công DdoS.
- Nghiên cứu, xây dựng quy trình vận hành hệ thống giám sát. Quy trình đã  áp dụng rộng rãi cho nhiều đơn vị có hệ thống giám sát và đảm bảo việc vận hành hệ thống này ổn định; Tiết kiệm về mặt thời gian, tiết kiệm sức lao động, cải thiện năng suất lao động và các sản phẩm làm ra, cũng có nghĩa là nâng cao hiệu quả công việc trong Trung tâm VNCERT.
2.3 Thành tích học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn
Tôi luôn tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ. Tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và học tập chính trị do Bộ và cấp trên tổ chức. Liên tục cập nhật kiến thức qua các kênh thông tin chuyên ngành và đại chúng. Luôn yêu cầu và tạo điều kiện cho cán bộ trong đơn vị học tập nâng cao trình độ.
Hoàn thành khóa học Chuyên viên chính, Trung cấp lý luận chính trị.
Đã cố gắng rèn luyện và đạt nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin:
+ Chứng chỉ điều tra an toàn thông tin – CHFI của tổ chức EC-Council
+ Chứng chỉ phân tích chứng cứ an toàn thông tin – ECSA của tổ chức EC-Council
+ Chứng chỉ thiết kế mạng của hãng Cisco – CCDA
+ Chứng chỉ chuyên gia về Linux – LPI 1 và LPI 2
- Tham dự và có bài phát biểu về an toàn thông tin tại nhiều hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.
2.4 Các hoạt động chuyên môn khác
- Chân thành, chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ các đồng nghiệp trong đơn vị.
- Chủ trì thực hiện một số hợp đồng kinh tế và thực hành tiết kiệm, từng bước nâng cao đời và sống tinh thần vật chất của cán bộ viên chức.
- Tích cực phối hợp hoạt động, chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc nhiều Bộ, ngành, địa phương trên cả nước: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Các địa phương trên cả nước.
3. Công tác chỉ đạo điều hành, hoạt động Đảng đoàn và các nhiệm vụ khác
- Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, không để bị lợi dụng. Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Thực hiện và tổ chức nghiêm túc phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiên quyết thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí tại cơ quan.
- Là Đảng viên gương mẫu, luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Chi bộ Vụ CNTT giao trong vai trò là Chi ủy Viên, là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm 2009-2015.
- Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực tham gia các phòng trào ở nơi cư trú, liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Luôn đề cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Gương mẫu và chan hoà với tập thể. Giữ gìn đoàn kết, thực hiện tự phê bình và phê bình.
- Luôn cố gắng giải quyết hài hòa các mối quan hệ nội bộ, đề cao tính đoàn kết và hợp tác. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong hợp tác với các cơ quan khác trong và ngoài Bộ. Sẵn sàng chia sẻ thông tin, phối hợp nhân lực vì việc chung.
- Luôn luôn đề cao tính trung thực trong công việc, nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm về kết quả những việc mình làm. Lắng nghe góp ý từ nhiều phía để đưa ra quyết định lãnh đạo phù hợp, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề thời sự, bức xúc trong đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Bộ, của đơn vị, và của tổ chức Đảng. Luôn cố gắng theo dõi, đánh giá khen thưởng và phê bình trong đơn vị công minh.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn Bộ, Công đoàn Trung tâm, Đoàn Thanh niên phát động như: Quyên góp ủng hộ học sinh nghèo, vùng sâu vùng xa; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao… Đạt nhiều giải phong trào.
- Luôn có thái độ tôn trọng và đúng mực khi tiếp xúc với cộng đồng, sẵn sàng phục vụ và làm hết trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị mình. Tích cực hợp tác với các cơ quan tuyên truyền tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về lĩnh vực đơn vị phụ trách.
- Tích cực đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia của Trung tâm nâng cao trình độ kỹ thuật, tuân thủ chặt chẽ các quy trình phục vụ tích cực cho hoạt động của Trung tâm.
- Luôn tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ.
3. Thành tích đạt được của đơn vị
3.1 Thành tích của Trung tâm VNCERT
Đi vào hoạt động từ giữa năm 2006, những năm qua Trung tâm VNCERT luôn chú trọng kiện toàn tổ chức và xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cao, đảm đương được các nhiệm vụ được giao. Tuy khó khăn về thu nhập còn thấp và số nhân viên còn rất ít so với yêu cầu, đơn vị vẫn giữ được sự ổn định và từng bước phát triển vững chắc. Mặc dù là đơn vị hành chính sự nghiệp, do yêu cầu đặc thù nên hoạt động của đơn vị trải rộng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật, tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong cả nước, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT). Hoạt động chuyên môn của đơn vị đã phát triển cả về lượng và chất, số vụ việc xử lý hàng năm tăng 2-3 lần so với năm trước
Hoạt động của các Phòng ở trụ sở chính tại Hà Nội và hai Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã ổn định, phối hợp nhịp nhàng và từng bước áp dụng chuẩn quản lý theo ISO 9001.
Chi bộ hàng năm đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh với nhiều đảng viên có thành tích tiêu biểu.
Các hoạt động của Công đoàn và Đoàn Thanh niên được duy trì tích cực thường xuyên, tham gia sôi nôi với các phong trào của Bộ và đều đoạt các giải về thể thao, văn hóa ở cả miền Bắc và miền Nam.
Trung tâm VNCERT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; Được tặng thưởng danh hiệu:
- “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2011, 2012, 2013.
- “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông” cho giai đoạn 2010-2011.
- Cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010 và năm 2013.
Riêng năm 2015, Trung tâm VNCERT đã được khen thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen quan trọng:
+   Cờ thi đua của Chính phủ về lập thành tích xuất xắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
+   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen tặng Trung tâm VNCERT đã lập thành tích trong công tác tổ chức thành công diễn tập xử lý sự cố an toàn thông tin quốc tế ACID 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.;
+   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Trung tâm VNCERT về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
+   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 02 đơn vị cấp phòng của Trung tâm VNCERT về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
3.2 Thành tích của Phòng Kỹ thuật hệ thống – Trung tâm VNCERT
Trong vai trò là trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong giai đoạn 2010-5/2015, tôi đã lãnh đạo phòng Kỹ thuật hệ thống vượt qua khó khăn, nỗ lực và đã đạt được nhiều thành tích quan trọng:
- Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013 - Quyết định số 1805/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
          - Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông - Quyết định số 1807/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông
- Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông  2014- Quyết định số 1929/QĐ-BTTTT Ngày 18/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2014 - Quyết định số 697/QĐ-BTTTT Ngày 08/05/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
- Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015 - Quyết định số 74/QĐ-BTTTT Ngày 18/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1.   Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2009
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2009
Quyết định số 171/QĐ-VNCERT ngày 31/12/2009 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.
2010
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010
Quyết định số 23/QĐ-VNCERT ngày 11/2/2011 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam.
2011
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011
Quyết định số 03/QĐ-VNCERT ngày 06/1/2012 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2012
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012
Quyết định số 18/QĐ-VNCERT ngày 07/2/2013 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2013
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013
Quyết định số 154/QĐ-VNCERT ngày 18/12/2013 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2014
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014
Quyết định số 101/QĐ-VNCERT ngày 15/12/2014 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2015
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015
Quyết định số 187/QĐ-VNCERT ngày 03/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
2009-
2011
Chiến sĩ thi đua Bộ  Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2009-2011.
Quyết định số 914/QĐ-BTTT ngày 29 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2012-2014
Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2012-2014.
Quyết định số 1154/QĐ-BTTT ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm
Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2007- 2011
Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2007- 2011 
Quyết định số    1177/QĐ-TTG ngày   29 tháng 08 năm 2012 của Thủ Tướng Chính phủ.
2008-2009
Bằng Khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2009
Quyết định số QĐ 446/QĐ-BTTTT ngày   07 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
2010- 2011
Bằng Khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2010-2011
Quyết định số 829/QĐ-BTTT ngày   16 tháng 05 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
2012-2013
Bằng Khen của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2012-2013
Quyết định số 546/QĐ-BTTT ngày 7 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông