Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/05/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia"

Các ý kiến đóng góp

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số quốc gia.
 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia. Hồ sơ Đề án bao gồm: 1) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; 2) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; 3) Dự thảo Đề án.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến góp ý chi tiết đối với Dự thảo Đề án để có các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đột phá, bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao (đề nghị nêu rõ sở cứ của các góp ý dựa trên hiện trạng và những vấn đề cần giải quyết để chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động, quản lý của Quý Cơ quan).
 
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/4/2019 (đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: nhkhang@mic.gov.vn).
 
Đầu mối liên hệ: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông; (anh Nguyễn Huy Kháng, điện thoại: 0915 444 866, email: nhkhang@mic.gov.vn).
 
Tài liệu xin ý kiến tải về theo các liên kết sau đây: