Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 07/06/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Nhà xuất bản Nghệ An
Email:nxbnghean@gmail.com

 Nhà xuất bản Nghệ An đồng ý với bản Dự thảo Thông tư


- 6 tháng trước
Người gửi: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Email:minhnga.v@gmail.com

 Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ đồng ý với nội dung của bản Dự thảo Thông tu ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản


- 6 tháng trước
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kim Anh
Email:kimanhnxbtdtt@gmail.com

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch nhất trí với bản dự thảo


tải file đính kèm - 6 tháng trước
Người gửi: Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch
Email:kimanhnxbtdtt@gmail.com

 Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch nhất trí với bản dự thảoNhà xuất bản Thể thao và Du lịch nhất trí với bản Dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động xuất bản


- 6 tháng trước
Người gửi: Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch
Email:kimanhnxbtdtt@gmail.com

 Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch nhất trí với bản dự thảoNhà xuất bản Thể thao và Du lịch nhất trí với bản Dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động xuất bản


- 6 tháng trước
Người gửi: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học
Email:xuatbanyhoc@fpt.vn

Nhà xuất bản Y học đồng ý với dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động xuất bản. 


- 6 tháng trước
Người gửi: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử
Email:tapchincls@gmail.com

 Đồng ý!


- 6 tháng trước
Người gửi: trương văn tải
Email:truongvanntai87@gmail.com

 góp ý dự thảo thông tu 


tải file đính kèm - 7 tháng trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------
Số: /2019/TT-BTTTT
Hà Nội, ngày tháng  năm 2019
THÔNG TƯ
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản
 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Xuất bảnsố 19/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 201-CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.
Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư này quy định các định mức hao phí trực tiếp trong hoạt động xuất bản, bao gồm: các định mức hao phí trực tiếp của nhà xuất bản trong hoạt động tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản (không bao gồm hao phí của tác giả trong hoạt động sáng tác tác phẩm); in, đóng gói xuất bản phẩm để phát hành.
1. Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:
a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức hoạt động xuất bản;
b) Các nhà xuất bản được giao dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động xuất bản;
c) Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động xuất bản sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Khuyến khích cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động xuất bản áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản ban hành kèm theo Thông tư này.
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày tháng năm 20…...
2. Đối với việc quản lý các xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Trung ương chưa được ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư này, các nhà xuất bản tổ chức xây dựng định mức và báo cáo cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, ban hành hoặc chấp thuận để cơ quan chủ quản ban hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.
  
 
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các nhà xuất bản;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC.
 
BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Mạnh Hùng