Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 16/07/2020

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz”"

Các ý kiến đóng góp
Người gửi: Mr. Blaise Paratte
Email:bparatte@semtech.com

Dear Sir/Madam,

We would like to thank you for the opportunity that you gave to the LoRa Alliance to provide comments about this draft technical standard on LPWAN 920 MHz.

The attached files are our comments in detail for further consideration. We remain of course available if you need any additional details about our comments or if you have further questions about LoRaWAN protocol or LoRa devices.

Thank you so much.


tải file đính kèm - 1 tháng trước
Người gửi: Mr. Blaise Paratte
Email:bparatte@semtech.com

Dear Sir/Madam,

We would like to thank you for the opportunity that you gave to the LoRa Alliance to provide comments about this draft technical standard on LPWAN 920 MHz.

The attached files are our comments in detail for further consideration. We remain of course available if you need any additional details about our comments or if you have further questions about LoRaWAN protocol or LoRa devices. 

Thank you so much.


tải file đính kèm - 1 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

Sigfox support the circular on "National technical regulation on low-power radio equipment covering wide area LPWAN in band of 920 MHz".


tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

Sigfox supports the circular on "National technical regulation on low-power radio equipment covering wide area LPWAN in band of 920 MHz".


- 2 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

 Sigfox supports this draft circular on "National technical regulation on low-power wide area radio equipment LPWAN in the band of 920 MHz".


tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

Sigfox supports this draft circular on "National technical regulation on low-power wide area radio equipment LPWAN in the band of 920 MHz".


tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

 Sigfox supports this draft circular on "National technical regulation on low-power radio equipment covering wide area LPWAN in band of 920 MHz". 


tải file đính kèm - 2 tháng trước
Người gửi: Tural Aliyev
Email:tural.aliyev@sigfox.com

 Sigfox supports this draft circular on "National technical regulation on low-power wide area radio equipment LPWAN in the band of 920 MHz".

 


tải file đính kèm - 2 tháng trước

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /2020/TT-BTTTT 
Hà Nội, ngày     tháng      năm 2020
                                  
THÔNG TƯ
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz”

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị    vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz.
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến điện công suất thấp vùng phủ rộng LPWAN dải tần 920 MHz (QCVN 122:2020/BTTTT).
 
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:                                                                      
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
  Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,
 Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, KHCN (250).                                                          
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng
 
  

 Để xem dự thảo Thông tư, Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn và dự thảo Quy chuẩn, tải về tại đây