Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phan Tâm"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2021
 
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
(Về thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động thông tin và truyền thông trong Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020) 
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Họ và tên: Phan Tâm.
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1965.
- Quê quán: Sơn Hà – Hương Sơn – Hà Tĩnh.
- Nơi thường trú: 158 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1.   Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:
a.   Nhiệm vụ thường xuyên
- Phụ trách lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông.
- Giúp Bộ trưởng các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; Thi đua - Khen thưởng, lịch sử - truyền thống, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.
- Phụ trách các công tác: Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Khoa học và Công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Công tác Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh).
- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Vụ Công nghệ thông tin; Vụ Khoa học và Công nghệ; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
b.   Nhiệm vụ cho Năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020
- Đảm bảo phối hợp với tất cả các Bộ, ngành liên quan tổ chức thành công các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với nền tảng kỹ thuật Make in Viet Nam an toàn, đáp ứng nhu cầu về mặt kỹ thuật, nội dung, đường truyền, wifi, điện thoại, các thiết bị liên quan từ cấp quan chức (SOM) đến cấp lãnh đảo Đảng, Nhà nước (Cấp cao). Tất cả các hệ thống phải thiết lập 02 phương án kỹ thuật để đề phòng trong các trường hợp không mong muốn.
- Đảm bảo được các thách thức an toàn an ninh mạng, tấn công và xâm nhập trái phép từ bên ngoài lên hệ thống họp trực tuyến 24/7 trước, trong và sau hội nghị cũng như an toàn trong bưu chính, tần số, chuyển phát…
- Đảm bảo công tác tuyên truyền cho Năm Chủ tịch 2020 lan tỏa, rộng khắp, thể hiện được các mục tiêu định hướng đã đặt ra.
- Tuyên truyền để người dân các nước ASEAN và thế giới hiểu về ASEAN, về Năm Chủ tịch 2020, về vai trò của nước chủ tịch, về Việt Nam sau 25 năm gia nhập.
- Đưa các sáng kiến của Việt Nam thành các sáng kiến chung trong khu vực: về tin giả, về triển khai hệ sinh thái 5G, về giảm giá cước viễn thông di động trong khu vực.
2.   Thành tích đạt được:
Căn cứ kế hoạch công việc, trong giai đoạn 2019-2020 tôi đã đảm nhiệm trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao trong công tác tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2020; chỉ đạo điều phối nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng các quy định về hợp tác quốc tế trong việc tổ chức Hội nghị/hội thảo quốc tế tại Việt Nam trên tinh thần đảm bảo tiết kiệm, linh hoạt và chuyên nghiệp góp phần vào thành tích chung của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như thành công của Năm Chủ tịch ASEAN.
Các nhiệm vụ triển khai chính bao gồm:
- Chỉ đạo việc xây dựng các kế hoạch chi tiết sự tham gia của các đơn vị của Bộ TT&TT tham gia trong các Tiểu ban ASEAN 2020;
-  Chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch đã đặt ra do Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành trong các Tiểu ban ASEAN 2020.
- Đôn đốc việc triển khai các sáng kiến của Việt Nam vào các Nhóm Công tác, các cuộc họp cấp SOM và cấp MIN chuyên ngành để bảo vệ
- Chỉ đạo điều phối triển khai thực hiện các kế hoạch đã đặt ra do Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành trong các Tiểu ban ASEAN 2020.
- Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp của ASEAN trong lĩnh vực chuyên ngành.
         Các kết quả đạt được cụ thể như sau:
         Năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt và vinh dự đối với Việt Nam và cá nhân tôi khi đảm nhận các nhiệm vụ mang tính đột phá về mặt đối ngoại của đất nước. Các kết quả mà ngành thông tin và truyền thông đạt được mang dấu ấn của sự đổi mới, sáng tạo, đột phá trong ASEAN và trên thế giới. Những kết quả đã đạt được là nhờ sự góp phần không nhỏ của sự phối hợp liên ngành và các cơ quan trong Trụ cột Văn hóa Xã hội ASEAN 2020 để mở ra một giai đoạn mới có tính đột phá trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và dấu ấn về một Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN và cộng đồng quốc tế.Trong bối cảnh COVID-19 với các cuộc họp chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến, với vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Bộ TT&TT tham gia nhiệm vụ quan trọng trong 4/5 Tiểu ban thuộc Uỷ ban Quốc gia ASEAN trong năm 2020, chịu trách nhiệm toàn bộ cơ sở hạ tầng trực tuyến cho các cuộc họp cũng như đảm bảo an toàn an ninh mạng, an toàn bưu chính, ổn định tần số cho cả năm 2020. Bộ TT&TT tham gia thúc đẩy 3 sáng kiến trong khu vực và 23 chương trình hành động đối với công tác tuyên truyền cho Năm Chủ tịch 2020. Riêng đối với việc tuyên truyền về ASEAN từ 1/1/2020 đến tháng 11/2020, theo thống kê trên Hệ thống lưu chiểu của Cục Báo chí, chỉ riêng trên báo điện tử, số lượng tin bài trên báo điện tử về ASEAN từ đầu năm (01/01) đến kết thúc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Summit 37 là 33.641.
-       Bộ TT&TT đã thành lập Tổ công tác ASEAN 2020 của Bộ và ban hành quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động ASEAN của Bộ trong suốt năm 2019, 2020.
-       Đã phối hợp với các bộ ngành trong vấn đề nội dung, rà soát tần số, ổn định hạ tầng viễn thông, đảm bảo an toàn bưu chính, an toàn thông tin và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với tổng 504 cuộc họp trực tuyến trong năm 2020, trong đó có 22 cuộc họp từ cấp SOM đến Cấp cao của ASEAN cũng như phối hợp nội dung trong các Tiểu ban và các bộ ngành liên quan.
-       Đã ban hành Kế hoạch Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN cho năm 2019 – 2020, trọng tâm vào kế hoạch tuyên truyền ASEAN tổng thể cho Năm 2020 trên khuôn khổ cấp quốc gia.
-       Đã ban hành Kế hoạch tổng thể về đảm bảo An toàn an ninh thông tin và Kế hoạch phương án về vật chất, hậu cần phục vụ các cuộc họp trực tuyến
Cụ thể, kết quả tham gia 4 Tiểu ban của Bộ TT&TT như sau:
2.1.      Công tác truyền thông, báo chí (TB Tuyên truyền – Văn hóa)
a.   Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, tuyên truyền về ASEAN trong năm Chủ tịch: được quan tâm thúc đẩy:
         Bộ TT&TT phối hợp với các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan thường xuyên chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện xuyên suốt trong năm 2020.
         Trong công tác định hướng, Bộ TT&TT đã đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền làm nổi bật vai trò Chủ tịch của Việt Nam trong việc dẫn dắt, điều phối các nước thành viên hoàn thành đúng tiến độ các sáng kiến ASEAN, đặc biệt những giải pháp trong công tác ứng phó với đại dịch COVID-19, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí về định hướng tuyên truyền để thể hiện vai trò Năm Chủ tịch của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và tuyên truyền về kết quả các cuộc họp ASEAN từ đầu năm.
- Hiện Bộ TT&TT đã thiết lập mạng lưới 90 đầu mối phụ trách về truyền thông ASEAN tại 63 tỉnh thành và 110 đầu mối phụ trách về truyền thông ASEAN của các bộ ngành và các cơ quan báo chí trung ương, đã có Điểm tin ASEAN 24h của Cổng thông tin ASEAN Việt Nam gửi mạng lưới các bộ ngành, các cơ quan báo chí và các tỉnh để cập nhật thường xuyên tin tức về ASEAN; Đồng thời đang tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về ASEAN cả về kỹ thuật và nội dung để các cơ quan báo chí và các địa phương khai thác tuyên truyền, trong đó cấp tài khoản cho 63 tỉnh thành và 18 bộ ngành cùng các cơ quan báo chí trung ương với dung lượng để chia sẻ dữ liệu là 10 Gb.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá dư luận, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các nội dung liên quan đến sự kiện.
- Tích cực trao đổi, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để cập nhật tiến độ, kế hoạch tổ chức các hội nghị, sự kiện (nếu có điều chỉnh) để kịp thời hướng dẫn hoạt động của phóng viên trong nước đưa tin tại các sự kiện.
b.   Công tác quản lý phóng viên:
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm thủ tục đăng ký, rà soát,  cấp thẻ, phát thẻ và hướng dẫn hoạt động của phóng viên trong nước khi tham gia đưa tin tại các Hội nghị và sự kiện tổ chức trực tuyến, đặc biệt nhân dịp Hội nghị cấp cao và các hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN. Nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 37, Bộ TT&TT (Cục Báo chí) đã tiến hành rà soát và cấp 101 thẻ cho phóng viên (tính đến ngày 5/11/2020).
- Tổ chức tập huấn về “Kỹ năng tuyên truyền về Năm Chủ tịch ASEAN 2020”.
2.2.      Công tác đảm bảo hậu cần (TB Vật chất – Hậu cần)
-       Các đơn vị thuộc Bộ TTTT triển khai các nhiệm vụ bảo đảm hạ tầng viễn thông các dịch vụ phục vụ các hội nghị đã diễn ra, đảm bảo tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
-       Thực hiện đảm bảo cơ sở hạ tầng trực tuyến cho các cuộc họp cấp bộ trưởng và cấp cao ASEAN cho các bộ, ban, ngành, gồm:
+       Triển khai đường truyền Internet tốc độ cao
+       Lắp đặt hệ thống mạng Internet có dây
+       Lắp đặt hệ thống mạng Internet wifi
+       Lắp đặt đường truyền riêng cho Tiểu ban An ninh
+       Xây dựng phương án, điều phối doanh nghiệp tổ chức phục vụ Hội nghị trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN +3 về Covid-19 do Việt Nam chủ trì tổ chức.
2.3.      Công tác đảm bảo an ninh (Tiểu ban An ninh – Y tế)
-       Bộ TT&TT huy động trang thiết bị và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và giám sát từ vòng ngoài, trực 24/7 trước và trong sự kiện đối với 22 cuộc họp trên tham gia phối hợp với các bộ, ngành.
-       Bộ TT&TT kiểm soát bằng trạm cố định và lưu động xung quanh khu vực diễn ra Hội nghị; Đảm bảo an toàn thông tin vô tuyến điện liên lạc thông suốt, không xảy ra can nhiễu.
-       Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính đảm bảo an toàn bưu chính và đường truyền cho các hội nghị đã diễn ra
2.4.      Công tác chuẩn bị, đóng góp nội dung cho các cuộc họp ASEAN
Bộ TT&TT tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các văn bản liên quan, tham gia các cuộc họp, báo cáo và phối hợp đầy đủ với các bộ ngành, đặc biệt thúc đẩy các sáng kiến của Bộ trong năm 2020 để ra văn bàn trình hội nghị cấp cao ASEAN trong năm 2020 (về tin tức giả mạo, 5G và Giảm cước roaming).
2.5. Triển khai các đề xuất/ sáng kiến trong ASEAN của Bộ TT&TT
a.   Xử lý Tin tức giả mạo trong ASEAN
         Tháng 7/2020, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến ASEAN về Tin tức giả mạo, với sự tham gia của các chuyên gia của UNESCO, EU và các nước thành viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp xử lý tin tức giả mạo và thảo luận cơ chế phối hợp giữa các nước thành viên trong việc cung cấp, trao đổi xác thực và xử lý tin giả trong khu vực cũng như cơ chế hợp tác trong ASEAN để trao đổi với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông nhằm giảm thiểu tác động và phổ biến của tin tức giả mạo trong khu vực.
         Ngày 25/8/2020, các Bộ trưởng Thông tin ASEAN đã thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19 trong đó nhất trí đề xuất xây dựng Bộ Hướng dẫn xử lý Tin tức Giả mạo trong ASEAN do Việt Nam đề xuất.
b.   Xây dựng Khung hướng dẫn ASEAN về phát triển hệ sinh thái 5G
         Sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị TELSOM lần thứ 20 vào tháng 10/2019 để triển khai năm 2020. Bộ TTTT phối hợp với các nước và các tổ chức chuyên ngành quốc tế như ITU, GSMA, v.v. tổ chức Hội thảo 5G (trực tuyến) vào tháng 11/2020 để thảo luận về Khung hướng dẫn chung ASEAN về phát triển hệ sinh thái 5G.
c.    Giảm cước chuyển vùng quốc tế trong ASEAN
         Hội thảo về giảm cước chuyển vùng quốc tế trong ASEAN đã được tổ chức trực tuyến vào ngày 01-02/10/2020 nhằm thảo luận các vấn đề chính sách và kỹ thuật liên quan đến vấn đề giảm cước chuyển vùng quốc tế hướng tới xây dựng các khuyến nghị triển khai đồng bộ chung cho các nước ASEAN. Tiếp nối kết quả thảo luận tại Hội thảo, các nước ASEAN nhất trí sẽ tiếp tục duy trì đối thoại giữa các cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông ASEAN trong các năm tiếp theo.
2.6   Triển khai các nội dung hợp tác thường xuyên với ASEAN trong lĩnh vực TT&TT  
a.   Về hợp tác thông tin ASEAN
         Do tình hình COVID-19, các cuộc họp thường niên của kênh thông tin được điều chỉnh, tổ chức theo hình thức trực tuyến (Tiểu ban Thông tin ASEAN (SCI) vào tháng 07/2020 và Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (COCI) vào tháng 9/2020).
b. Về hợp tác ICT ASEAN
-  Cơ chế TELMIN được đổi tên thành ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN) kể từ sau TELMIN 19 (tháng 10/2019).
- Các cuộc họp thường niên trong khuôn khổ ADGMIN được chuyển đổi tổ chức theo hình thức trực tuyến (AGDSOM Leaders’ Retreat 1/2020 vào tháng 4/2020, ADGSOM-ATRC Joint Working Group vào tháng 7/2020), các cuộc họp AGDSOM-ATRC Leaders’ sẽ được tổ chức vào tháng 11/2020 và AGDMIN vào tháng 1/2021.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1.   Danh hiệu thi đua
Năm
Danh hiệu
thi đua
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
 2016
Lao động tiên tiến năm 2016
Quyết định số 479/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2017
 2017
Lao động tiên tiến năm 2017
Quyết định số 1109/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2018
2018
Lao động tiên tiến năm 2018
Quyết định số 216/QĐ-BTTTT ngày 26/2/2019
2019
Lao động tiên tiến năm 2019
Quyết định số 283/QĐ-BTTTT ngày 2/3/2020
2020
Lao động tiên tiến năm 2020
Quyết định số 265/QĐ-BTTTT ngày 4/3/2020
 
2.   Hình thức khen thưởng
 
Năm
Hình thức
khen thưởng
Số, ngày, tháng, năm của quyết định
khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
 
 
2018
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018
Quyết định số 217/QĐ-BTTTT ngày 26/2/2029
 
 
2019
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019
Quyết định số 284/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2020
 
 
2020
Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020
Quyết định số 266/QĐ-BTTTT ngày 4/3/2021
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
XÁC NHẬN

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
 
 
 
 
Phan Tâm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông