Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/03/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về kết nối viễn thông"

Các ý kiến đóng góp

 


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /202x/TT-BTTTT
 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 202x
 
 
THÔNG TƯ
 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông.
        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông:
        1. Sửa đổi, bổ sung Mục II - Phụ lục 01 như sau:
        Đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ kết nối Internet, v.v)
A. Chỉ tiêu xác định nghẽn kết nối
Kết nối được xác định là nghẽn khi đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95% (95th Percentile) của mỗi hướng kết nối (hướng đi và hướng về) của một doanh nghiệp tham gia kết nối vượt quá 90% dung lượng kết nối trong 7 ngày liên tiếp
B. Phương pháp đánh giá
- Căn cứ vào dung lượng, lưu lượng thực tế ghi tại hệ thống giám sát băng thông (như PRTG, CATI, Solawin, hoặc các ứng dụng giám sát khác…..).
- Thời gian lấy mẫu (interval) là 5 phút.
- Đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95%: Bỏ 5% mẫu lưu lượng trao đổi cao nhất và lấy mẫu lưu lượng trao đổi cao nhất của 95% mẫu lưu lượng trao đổi còn lại trong ngày.
C. Quy trình, chỉ tiêu
Quan trắc lưu lượng 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, liên tục trong 30 ngày từ đó xác định được lưu lượng đỉnh theo từng hướng kết nối.
2. Sửa đổi, bổ sung Mục II - Phụ lục 03 như sau:
Đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ kết nối Internet, v.v):
Dung lượng của mỗi hướng kết nối của một doanh nghiệp tham gia kết nối do các bên tự thỏa thuận và phải đảm bảo không xảy ra nghẽn kết nối;
Trong trường hợp cần thiết thì các bên căn cứ các chỉ tiêu chất lượng kết nối theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này để tính toán dung lượng kết nối giữa hai bên.
Điều 2. Điều khoản thi hành:
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 202x.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thi hành nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Doanh nghiệp viễn thông
- Lưu: VT, CVT. (250).
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hùng