Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng Huân chương Lao động "Thành tích công hiến lâu dài trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TTTT"

Các ý kiến đóng góp

 THẨM ĐỊNH KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CỐNG HIẾN LÂU DÀI

(Kèm theo Công văn số:          /TĐKT ngày        tháng 5 năm 2021) 

  
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
Kết quả thẩm định
Đề xuất khen thưởng
1
Hoàng Vĩnh Bảo
15/5/1961
Thứ trưởng Bộ Thông tin và  Truyền thông  
Cá nhân có thời gian: 3 năm 7 tháng giữ chức vụ tương đương Vụ trưởng và 5 năm 2 tháng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Thông tin và Truyền thông. (Tổng thời gian giữ chức vụ để trình khen thưởng thành tích CHLD là 8 năm 9 tháng). Đối chiếu thành tích với tiêu chuẩn quy định, thời gian giữ chức vụ của cá nhân đủ điều kiện trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất         
Đề xuất trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất