Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam"

Các ý kiến đóng góp

 

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
   
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam như sau:
1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:
“1. Chủ trì thực hiện, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, điều phối thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích".
2.Bổ sung Khoản 9 Điều 5 như sau:
“9. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông giao về xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích”.
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau:
“3. Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư của Quỹ
a) Kinh phí quản lý chương trình/dự án/nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích áp dụng theo định mức chi phí quản lý dự án có tính chất và quy mô tương tự do Bộ Xây dựng ban hành hoặc dự toán do Bộ Thông tin và Truyền thông giao;
b) Lãi tiền gửi từ các nguồn thu chưa sử dụng tại các ngân hàng thương mại;
c) Nguồn kinh phí hợp pháp khác”.
4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 8 như sau:
“4. Chế độ tài chính của Quỹ, bao gồm cả lương, thưởng, phúc lợi, thực hiện theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư”.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 như sau:
"1. Nội dung chi của Quỹ bao gồm
a) Hỗ trợ thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
b) Các nội dung chi khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.
6. Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 10; Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Tài chính; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.