Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc ngành Thông tin và Truyền thông"

Các ý kiến đóng góp

 Dự thảo lần 3

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THUỘC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong ngành thông tin và truyền thông đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông địa phương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bắt buộc áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức đang làm việc ở vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi.

2. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức; làm từng bước, không gây mất đoàn kết, không làm xáo trộn, đình trệ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Điều 4. Phương thức và hình thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Hình thức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức phải được thực hiện bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan quản lý công chức, viên chức

a) Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong nội bộ các cơ quan, đơn vị được thực hiện bằng hình thức thông báo điều động chuyển đổi vị trí công tác hoặc bố trí phân công nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và giữa các cơ quan, đơn vị tại địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan quản lý công chức, viên chức.

Điều 5. Các trường hợp chưa chuyển đổi và chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp đặc biệt

Các trường hợp chưa chuyển đổi và chuyển đổi vị trí công tác trong các trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 6. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm (24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) đối với công chức, viên chức làm việc tại các vị trí công tác phải chuyển đổi. Riêng đối với công chức thanh tra thời hạn chuyển đổi là 05 năm (đủ 60 tháng);

2. Căn cứ thực tiễn công tác, các cơ quan, đơn vị có thể quy định chi tiết về thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với từng vị trí công tác đã quy định tại điểm 1 Điều này.

Điều 7. Danh mục các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi

Danh mục các vị trí công tác trong ngành thông tin và truyền thông phải định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này về chuyển đổi vị trí công tác.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ hàng năm; đề xuất danh sách công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác.

c) Định kỳ hằng năm ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý cán bộ vào tháng 01 hàng năm.

d) Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi được thông báo công khai cho công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước ít nhất là 30 ngày trước khi chính thức có quyết định chuyển đổi vị trí công tác;

e) Chậm nhất là ngày 01 tháng 11 hàng năm, phải báo cáo bằng văn bản gửi về  Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ trong năm theo mẫu đề cương và các biểu mẫu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này và xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ năm tới.

2. Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

b) Phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

c) Giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

3. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì kiểm tra việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông địa phương.

4. Công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của cấp có thẩm quyền.

            Điều 9. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm 2021. Bãi bõ Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành thông tin và truyền thông phải thực hiện định kỳ chuyển đổi;

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Thông tư này;

3. Những nội dung khác có liên quan đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác mà chưa được thể hiện trong Thông tư này thì thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu giải quyết./.