Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/07/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)"

Các ý kiến đóng góp

Hồ sơ dự thảo gồm:

Tờ trình Chính phủ.

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).