Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2023

1 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

4 tháng trước

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý Nhà nước, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện để người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành công văn số 2695 chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

4 tháng trước