Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/02/2024

2 Kết quả tìm kiếm (gần nhất )

Quảng Ngãi: Hơn 7.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng số

5 tháng trước

Trong hai ngày 7 và 8/9/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức chương trình tập huấn về chuyển đổi số và kỹ năng số cho hơn 7.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5 tháng trước

Bộ TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số vùng nông thôn, miền núi

5 tháng trước

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số về vùng nông thôn, miền núi để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, Bộ TT&TT xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là đưa người dân ở vùng nông thôn và miền núi lên môi trường số hay hỗ trợ phát triển các nền tảng số cho người dân sử dụng.

5 tháng trước