Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 30/09/2020

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính kế toán theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

29/08/2019 14:21 CH Xem cỡ chữ

Nội dung kết luận thanh tra xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 119

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)