Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

Văn bản QPPL : 25/2011/NĐ-CP

Số hiệu 25/2011/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Ngày ban hành 06/04/2011
Ngày có hiệu lực 01/06/2011
Ngày hết hiệu lực 01/07/2016 (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú + Văn bản hết hiệu lực một phần: - Khoản 3 Điều 10 - Cụm từ “dưới hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp” quy định tại Khoản 1 Điều 4 - Cụm từ “trực tiếp” quy định tại Khoản 2 Điều 4 + Lý do hết hiệu lực: Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Viễn thông. Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 41/2009/QH12
81/2016/NĐ-CP
Download

25-2011-NĐ-CP.doc

25-2011-NĐ-CP.odt

25-2011-NĐ-CP.zip

ND25CP.pdf

Chi tiết văn bản