Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng không?

Kết quả ( 31 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
25.81 %
Hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
32.26 %
Bình thường ( 6 lượt bình chọn )
19.35 %
Chưa hài lòng ( 7 lượt bình chọn )
22.58 %