Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 216 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 57 lượt bình chọn )
26.39 %
Hài lòng ( 40 lượt bình chọn )
18.52 %
Bình thường ( 11 lượt bình chọn )
5.09 %
Chưa hài lòng ( 108 lượt bình chọn )
50 %