Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục viễn thông không?

Kết quả ( 181 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 44 lượt bình chọn )
24.31 %
Hài lòng ( 38 lượt bình chọn )
20.99 %
Bình thường ( 10 lượt bình chọn )
5.52 %
Chưa hài lòng ( 89 lượt bình chọn )
49.17 %