Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Thông tin không?

Kết quả ( 61 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 42 lượt bình chọn )
68.85 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
6.56 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
4.92 %
Chưa hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
19.67 %