Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30/11/2021
Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

(30/10/2014)

Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 -  chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.