Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/10/2021

TRANG TIN CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Trang tin của Tổng cục thông kê

01/03/2021 14:50 CH Xem cỡ chữ

Tham gia tổng điều tra kinh tế theo QĐ 307/TTg là góp phần xây dựng đất nước

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

+ Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội:

Đề nghị cung cấp thông tin tại https://hcsn2021.gso.gov.vn với tên và mật khẩu truy cập đều là mã số thuế của đơn vị.

 

Lượt truy cập: 576

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )