Cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa có công văn số 614/CXBIPH-TTPC gửi các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành về việc cung cấp thông tin về việc bị xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.

 

Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia

 Thông báo số 31/TB-NEAC ngày 31/5/2021 của Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia. Nội dung xem tại đây.