Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2020 (vòng 2)

Thông báo số 140/TB-CXBIPH ngày 26/02/2021 của Cục Xuất bản, In và Phát hành. Nội dung chi tiết xem tại đây.

Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2020 của Cục Thông tin cơ sở

Thông báo số 89/TB-TTCS của Cục Thông tin cơ sở. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.