Đô thị hóa là tất yếu, khách quan, là động lực quan trọng cho phát triển

Sáng 18/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 06-NQ/TW) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Xuất bản là lĩnh vực tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2021 khắc họa đậm nét những nỗ lực vượt bậc đầy tâm huyết, trách nhiệm của những người làm xuất bản và phát hành xuất bản phẩm. Đó là cơ sở để ngành Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả mang tính bứt phá trong năm 2022 và những năm tới.

Tự phê bình và phê bình trong xây dựng các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Để thực hiện quan điểm chỉ đạo này, mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Tiếp cận vị thế và vai trò xã hội trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Xây dựng một cấu trúc xã hội - đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hiện nay là một đòi hỏi có tính cấp thiết. Từ góc độ tiếp cận vị thế và vai trò xã hội có thể khẳng định, một tổ chức phát triển, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo phải là một tổ chức có khả năng tạo ra động lực tích cực cho sự chuyển hóa liên tục về vị thế và vai trò xã hội theo xu hướng tích cực của mỗi con người với tư cách là thành viên của tổ chức.
 

Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022 đã truyền đi thông điệp mãnh mẽ về niềm tin con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) với các giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp.
 

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Chủ động, kiên quyết, nghiêm minh hơn nữa

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao là con đường ngắn nhất và trực tiếp không chỉ hạ thấp mà thậm chí còn thủ tiêu vai trò chính trị, thực lực chính trị và uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước.

Nói, viết và làm đúng đường lối của Đảng-mệnh lệnh từ trái tim mỗi quân nhân

Ngày 28-12-2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).

Bài 4: Những kẻ giả danh vì dân và “viên đạn bọc đường” (Tiếp theo và hết)

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các nước đế quốc và thế lực phản động quốc tế, sử dụng như một phương tiện, công cụ để tấn công các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và những quốc gia tiến bộ nhằm thay đổi thể chế chính trị-xã hội từ bên trong theo hướng có lợi cho họ, bằng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, thực hiện chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần chiến tranh. Chiến lược “diễn biến hòa bình” được Đảng ta xác định là một trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.


Bài 3: Ngăn những “tổ mối” trong “con đê” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn. Thế nhưng, trong quá trình đó cũng bộc lộ không ít khuyết điểm, hạn chế, nhất là nạn tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Đây được ví như những “tổ mối” làm gia tăng nguy cơ, thách thức ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.


Cơ hội cho kinh tế số bứt phá

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, trong đó kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025. Đây là mục tiêu hết sức thách thức đối với Việt Nam, nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là vấn đề cần thiết, bảo đảm cho sự thành công của việc thực hiện vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng, không thể thiếu của hệ thống chính trị Việt Nam. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đúng đắn và có hiệu quả không những bảo đảm vững chắc cho thành công trong hoạt động, mà còn phát triển, bổ sung, nhân lên sức mạnh, đồng thời phát hiện và khắc phục những điểm còn bất cập trong mọi hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT-XH, tạo ra triển vọng phát triển trong tương lai.