Quyết định XPVPHC Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm

 Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC. Nội dung xem tại đây.