Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú

 Kết luận kiểm tra số 1227/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần In Trần Phú của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành

 Kết luận kiểm tra số 1229/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng cáo Song Hành.

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Kết luận thanh tra số 1069/KL-TTI ngày 10/10/2022 của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I - Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần In SGK TP⋅HCM

 Kết luận số 1085/KLTKT-CXBIPH ngày 24/10/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận thanh tra Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam

 Kết luận thanh tra 2278/KL-CTS ngày 10/10/2022 của Cục Tần số Vô tuyến điện.

Kết luận thanh tra về việc Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Gia Lai

 Kết luận thanh tra số 498/KL-TTIII về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện đối với Viễn thông Gia Lai của Trung tâm Tần số Vô tuyến điện Khu vực III.

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

 Kết luận kiểm tra số 63/KLKT-CXBIPH ngày 18/08/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Thương mại In và Sản xuất Cát Thành

 Kết luận kiểm tra số 62/KLKT-CXBIPH ngày 18/08/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Thương mại In và Sản xuất Cát Thành của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết luận thanh tra Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông

 Kết luận thanh tra số 694/KL-CXBIPH ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.