Danh sách các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Cập nhật tính đến ngày 14/10/2020.

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Số liệu cấp phép PTTH, TTKD và Tàu cá tính đến hết quý II năm 2020

Số liệu tính đến ngày 30/06/2020. Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Danh sách các doanh nghiệp có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Cập nhật đến hết ngày 12/6/2020.