Dự thảo báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng gửi dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 để phục vụ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Để xem toàn văn Dự thảo báo cáo, vui lòng tải về tại đây.

Mẫu biểu Báo cáo về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp

Ngày 26/8/2015, Bộ TT&TT có công văn số 2757/BTTTT-KHTC gửi các đơn vị, cơ quan về việc Báo cáo về cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí. Để có thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị định Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo tình hình hoạt động và thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực trên. Dưới đây là Đề cương khảo sát, các biểu mẫu kèm theo.