Số lượng ấn phẩm báo, tạp chí đến 30/11/2012


Đến hết ngày 30/11/2012, cả nước hiện có 812 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm. Trong đó:

Báo in: 197 (84 cơ quan báo chí Trung ương và 113 cơ quan báo chí địa phương)

Tạp chí: 615 (488 tạp chí Trung ương và 127 tạp chí địa phương).
 

Nguồn: Cục Báo chí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)