Danh mục sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước


1. Theo Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2007 

2. Các file cài đặt của các sản phẩm trong Danh mục gồm: 
 
 
TT
 
Loại
 
Sản phẩm
 
1
 
 
 
Phần mềm văn phòng
 
 
 
2
 
 
 
Phần mềm thư điện tử máy trạm
 
 
 
3
 
 
 
Phần mềm trình duyệt Web
 
 
 
4
 
 
 
Phần mềm bộ gõ tiếng Việt
 
 
 
5
 
 
 
Phần mềm Hệ điều hành
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 
 
 
7
 
 
 
Phần mềm thư điện tử
 
 
 
8
 
 
 
Hệ quản trị nội dung (Content Management System)
 
 
 
9
 
 
 
Hệ thống cổng thông tin điện tử (ePortal)
 
 
 
 
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm
 
4. Chỉ thị 07/2008/CT-BTTTT về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động cơ quan, tổ chức nhà nước.
 
5. Phần mềm OpenOffice 3.0.0 bản tiếng Việt, kèm theo tài liệu sử dụng
 
6. Tài liệu Hội thảo:"Chính sách thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam"

7.Thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ đề việc giao kinh phí để Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng một số địa phương để triển khai xây dựng các giải pháp, sản phẩm phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ hoặc các giải pháp, sản phẩm phần mềm lõi nguồn mở để có thể chuyển giao cho các địa phương khác, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với một số địa phương đặt hàng xây dựng 07 sản phẩm phần mềm nguồn mở bao gồm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)