Dự án Trung tâm đo lường Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Cục Quản lý Chất lượng

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2006-2008

6. Kinh phí dự án: 69.604 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)