Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin


 

Tài liệu 1: Pháp luật về Bưu chính viễn thông và  công nghệ thông tin và công tác pháp chế của các Sở Bưu chính Viễn thông.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)