Quản lý nhà nước về Viễn thông và Internet


Tài liệu 1: hướng dẫn phục vụ công tác quản lý nhà nước về Viễn thông và Internet
 
Các nội dung chính:
 
* Chương I: Tổng quan về các quy tắc, nguyên tắc và thể chế của WTO và các cam kết về BCVT Việt Nam khi gia nhập WTO.
* Chương II: Tổng quan về các quy định pháp lý trong lĩnh vực BCVT Việt Nam liên quan đến cam kết của Việt Nam.
* Chương III: Các Quy định pháp lý trong lĩnh vực BCVT chưa phù hợp với quy tắc, nguyên tắc và thể chế của WTO và các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
* Chương IV: Đề xuất các điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với các quy tắc, nguyên tắc và thể chế của WTO và các cam kết của Việt Nam khi gia nhập.
* Danh mục các phụ lục
* Tài liệu tham khảo
 
 
Tài liệu 2: hướng dẫn quản lý nhà nước về cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet
 
 
Tài liệu 3: hướng dẫn Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về viễn thông
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)