Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông


Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ có con dấu, tài khoản riêng, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp kinh phí hoạt động; được trích, lập, quản lý và sử dụng các khoản kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: 18 Nguyễn Du - Hà Nội (Tòa nhà B, tầng 3)

Điện thoại: 024.35563852 ; Fax: 024.35563855

thanhtra1.png

Chánh Thanh tra:

Ông Nguyễn Thành Chung

thanhtra2.png

Phó Chánh Thanh tra:

Ông Đỗ Hữu Trí

ĐT: 024.35563856

thanhtra3.png

Ông Đỗ Đình Rô

thanhtra6.png

Phòng Tổng hợp và Thanh tra hành chính:

ĐT: 024.35563852

- Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Tư

thanhtra4.png

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Anh

thanhtra5.png

Phòng Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin:

- Phó trưởng phòng: Phạm Thị Xuân Thủy

thanhtra7.png

Phòng Thanh tra Báo chí và Xuất bản:

ĐT: 024: 35563966

- Trưởng phòng: Ngô Huy Toàn

thanhtra8.png

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phan Phúc

thanhtra9.png

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hiếu

thanhtra10.png

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1919/QĐ-BTTTT ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ và Quyết định 938/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 1919/QĐ-BTTTT ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tiin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ. 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)
Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Rất hài lòng

Hài lòng

Bình thường

Chưa hài lòng

Xem kết quả