Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông


Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế nước ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực; sự phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro của kinh tế thế giới, nhất là chủ nghĩa bảo hộ, chống tự do hóa thương mại có xu hướng phát triển; các vụ xung đột, bạo lực, khủng bố có khuynh hướng gia tăng trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế đạt yêu cầu đề ra; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Góp phần vào thành quả chung đó, ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) tiếp tục phát triển, khẳng định vị trí, vai trò trên các mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới. 

Nội dung Báo cáo xem trong Tệp đính kèm.

Văn phòng Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)