Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính


Ngày 31/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 582/KL-TTra về việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính.

Toàn văn kết luận thanh tra xem trong tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Nguồn: Thanh tra Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)