Kết luận thanh tra về việc thanh tra Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã NamTệp đính kèm:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)